Porsche Ada Novosti

Sve aktuelne novosti pronađite ovde.

  1. Novosti
  2. Opšti uslovi poslovanja
21.08.2022
Aktuelnosti iz servisa

Opšti uslovi poslovanja

Opšte

Za vršenje radova servisiranja i popravke vozila.

I.              Zakazivanje termina

1.     Pre dolaska u servis klijent treba da zakaže temin na broj telefona 011/35 30 450 ili putem sajta https://www.porsche-ada.rs/, a preko ikone „Zakažite servis“. Radionica se obavezuje da će klijenta primiti u zakazanom teminu, samo ako je isti zakazan na ovaj način .

2.     Ukoliko klijent ne izvrši zakazivanje ili kasni na zakazani termin, klijentu neće biti garantovan prijem u radionicu, niti rok završetka radova.

3.     U slučaju aktiviranja usluge Garancije mobilnosti, klijentu se garantuje propisana procedura za tu uslugu.

4.     Ukoliko se klijent ne pridržava obaveštenja vezanih za informacije na instrument tabli o kilometraži i vremenu do sledećeg servisa, radionica nije u obavezi da vrši prijem bez zakazivanja termina. Klijent je dužan da se pridržava uputstva za ostvarivanje garantnih prava iz garantnog lista za dotično vozilo.

5.     Klijent je dužan da proveri / izmiri svoje eventualno, prethodno nastale novčane obaveze prema Porsche Beograd Adi pre dolaska na zakazani temin.


II.             Otvaranje radnog naloga

1.     Pre započinjanja bilo koje radnje na vozilu, radionici je potrebna pismena potvrda klijenta. Ova potvrda se naziva radni nalog, i  minimalno sadrži podatke o vozilu na kome se vrši popravka, podatke o klijentu, primedbu klijenta, zahtevane radove, način plaćanja; takođe mora biti potpisana od strane klijenta (ili ovlašćenog lica).

2.     Ukoliko je moguće predvideti vreme zadržavanja vozila u radionici, potrebno je isto upisati.

3.     Potpisivanjem radnog naloga, klijent postaje nalogodavac i dužan je da traži / dobije kopiju radnog naloga. Klijent potpisom prihvata i opisane opšte uslove poslovanja. Od trenutka potpisivanja radnog naloga, radionica postaje Izvršilac radova i dužna je da postupa u skladu sa procedurama proizvođača za popravku vozila i u skladu sa ciljem očuvanja vrednosti vozila.

4.     Radni nalog ovlašćuje izvršioca radova, da vrši potpisane, zahtevana radove, da formira podnaloge (u zavisnosti od vrste posla i raspodele troškova) i obavlja probne vožnje.

5.     Nalogodavac je potpisivanjem radnog naloga prihvatio kompletne troškove koji nastaju postupanjem radionice po zahtevima klijenta iz radnog naloga.

6.     Radionica neće vršiti dijagnostike/popravke, kao ni otklanjanje reklamacija bez otvorenog radnog naloga.

7.     Radni nalog se može otvoriti samo za vozilo nad kojim će se vršiti popravka.


III.           Navođenje cena u radnom nalogu - predračun troškova

1.     Izvršilac radova, na zahtev nalogodavca, izrađuje predračun troškova sa važećim cenama usluga i materijala, shodno predviđenom obimu naloga (rad i materijal).

2.     Ukoliko nije moguće predvideti obim naloga, i potrebno je izvršiti defektažu pre izdavanja predračuna, usluge izvršene do izdavanja predračuna troškova se obračunavaju nalogodavcu.

3.     Izvršilac radova se u radnom nalogu može pozivati i na cene usluga istaknute na važećem cenovniku.

4.     Pisana ponuda - predračun troškova sadrži pojedinačno naznačene radove/usluge i rezervne delove sa važećim cenama. Na predračunu (ponudi) mora postojati rok važenja (valuta) i izvršilac radova je u obavezi da ispoštuje cene sa predračuna troškova u označenom roku važenja. Nakon isteka roka važenja ponude izvršilac radova nije dužan da garantuje cenu sa predračuna.

5.     Izrada pisanog predračuna troškova se ne naplaćuje, ukoliko se radi o redovnom održavanju ili ukoliko je klijent platio defektažu; u svim ostalim slučajevima se naplaćuje. Utrošak vremena za izradu pisanog predračuna troškova obračunava se prema važećem cenovniku.

6.     Ukupna cena kod obračuna naloga može se prekoračiti do 5% iznosa iz predračuna bez saglasnosti nalogodavca.

7.     Za prekoračenje preko vrednosti radova preko 5 % (npr. proširenje naloga zbog zamene dotrajalih diskova,..), potrebna je saglasnost nalogodavca, a izvršilac radova je obavezan da belešku o saglasnosti nalogodavca unese u nalog (datum, vreme i predmet saglasnost).

8.     Ukoliko radni nalog sadrži predviđenu cenu usluge, ona se  iskazuje  uz važeći PDV. Isto važi i za pisanu ponudu - obračun troškova.

9.     Na predračunu za fizička lica/pravna lica bez ugovora o održavanju nije moguće iskazivati popust, ukoliko isti nije definisan odlukom direktora (npr. popust za starija vozila, specijalne akcije,..)


IV.           Popravka vozila

1.     Izvršilac radova se obavezuje da će popravke vršiti isključivo u skladu sa uputstvom proizvođača koristeći propisane specijalne alate i opremu.

2.     Izvršilac radova se obavezuje da će koristiti isključivo originalne rezervne delove prilikom popravke vozila.


V.            Termin završetka radova

1.     Izvršilac radova se obavezuje da će ispoštovati pismeno dogovoreni termin završetka radova. Ukoliko usled naplaniranih faktora dođe do produženja roka ili ako se obim radova, u odnosu na prvobitni nalog izmeni, odnosno proširi i time izazove prekoračenje dogovorenog roka, izvršilac radova je dužan da uz navođenje razloga utvrdi novi termin za završetak radova.

2.     Izvršilac radova nije u obavezi da pokriva posredne štete nastale produženjem roka izvršenja po radnom nalogu.


VI.           Preuzimanje vozila

1.     Preuzimanje predmeta radnog naloga (vozilo) od strane nalogodavca vrši se u servisu izvršioca radova u toku radnog vremena, ukoliko nije drugačije dogovoreno.

2.     Nalogodavac je obavezan da predmet popravke preuzme u roku od 3 (tri) dana od dana prijema obaveštenja o završetku radova (npr. SMS) i/ili uručivanja/prijema računa. U slučaju da u navedenom roku ne usledi preuzimanje predmeta popravke, izvršilac radova ima pravo da naplati ležarinu po važećem cenovniku i nije u obavezi da brine o stanju vozila i ne snosi odgovornost za rizik oštećenja, nedostatke na istom.

3.     Ukoliko nalogodavac želi da predmet naloga (vozilo) preuzme van servisa dilera izvršioca radova  odnosno dostavu predmeta naloga na određenu adresu, ova usluga se posebno obračunava nalogodavcu po važećem cenovniku šlepanja i izvršava se na njegov rizik.


 

VII.          Obračun naloga (izrada računa)

1.     U računu se iskazuju cene i uslovi plaćanja za sve usluge, ugrađene rezevne delove i upotrebljene  materijale pojedinačno uvećane za posebno iskazan važeći PDV.

2.      Ako se nalog izvršava na osnovu obavezujućeg predračuna troškova, onda je u obračunu dovoljno pozvati se na predračun troškova, a posebno se navode samo dodatni radovi nastali proširenjem naloga.

3.     Porez na dodatu vrednost pada na teret nalogodavca.

4.     Na računu za fizička lica/pravna lica bez ugovora o održavanju nije moguće iskazivati popust, ukoliko isti nije definisan odlukom direktora (npr. popust za starija vozila, specijalne akcije,..)


VIII.        Plaćanje

1.     Gotovinski račun je urađen na računaru i važi bez pečata i potpisa.

2.     Konačan račun, koji uključuje i dodatne radove usled proširenja naloga, dospeva na plaćanje na dan preuzimanja predmeta  popravke. Plaćanje se vrši gotovinskom uplatom na blagajni nalogoprimca prilikom preuzimanja vozila. Ukoliko se plaćenje vrši virmanski, nalogodavac je dužan da priloži potvrdu banke o uplati, pre preuzimanja vozila.

3.     Za kupljeni proizvod ili pruženu uslugu nalogodavcu se može izdati i fiskalni račun.

4.     Otklanjanje greške u evidenciji prometa dobara preko fiskalne kase je moguće do trenutka davanja komande fiskalnoj kasi za štampanje fiskalnog isečka. Ispravka već odštampanog fiskalnog računa je moguća samo ako se kupljeno dobro vraća ili se na drugi način vrši reklamacija dobra ili usluga nakon izdavanja fiskalnog isečka.

5.     Eventualna korekcija i reklamacija računa je moguća u roku od 6 (šest) meseci uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini ili pruženoj usluzi (kopija računa, slip i sl.)

6.     Nije moguće prebijanje potraživanja nalogodavca sa potraživanjima izvršioca radova, osim ukoliko su ista sudskim putem utvrđena ili priznata od izvršioca radova.

7.     Izvršilac radova zadržava pravo svojine na svoj ugrađenoj dodatnoj oprema, rezervnim delovima i

agregatima do potvrde potpune isplate izdatog računa.

8.     Izvršilac radova ima pravo da zatraži odgovarajući avans ili kompletnu uplatu prilikom otvaranja radnog naloga, a pre otpočinjanja radova.

9.     U slučaju kašnjenja u plaćanju zaračunava se zatezna kamata u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate.


IX.           Pravo zadržavanja

1.     Izvršilac radova je dužan da postupi po uputstvima i nalogu nalogodavca, tek nakon što su potpuno izmirena sva plaćanja koja on potražuje.

2.     Ako je nalogodavac postao nesposoban za plaćanje, izvršilac radova ima pravo zadržavanja predmeta  naloga i pre dospeća računa za obavljene usluge.

3.     Izvršilac radova ima pravo na zadržavanje predmeta radnog naloga,, a koji pripada nalogodavcu, u slučaju da nalogodavac nije izvršio plaćanje obavljenih radova po ispostavljenom računu.


X.            Garancija na izvršene usluge i delove, procedura reklamacije

1.     Garancija na ugrađene originalne delove i kvalitet izvedenih radova je 2 (dve) godine. Istekom dve (2) godine od prijema predmeta naloga nalogodavac se više ne može pozivati na nedostatke.

2.     Prirodno habanje se isključuje iz garancije.

3.     Garancija ne pokriva reklamacije koje su nastupile kao posledica:

a.     Prirodno habanje/starenje (svi elementi koju svoju funkciju cilja vrše sopstvenim trošenjem, npr. kočne pločice, kočni diskovi, gumeni elementi sistema oslanjanja,....)

b.     Delovanja spoljnih uticaja na putu ili parkingu (npr. sudar, kamenčići, uslovi na putu, vremenskih uticaja, i sl.)

c.     Posredne štete nastale nakon preuzimanja vozila, a koje nije bilo moguće predvideti, ili koje klijent nije želeo otkloniti iako su mu iste bile predočene ( otkazivanje dela koji nije bio deo radnog naloga radionice u toku ili nakon preuzimanja, odbijanje proširivanja radnog naloga po preporuci radionice/proizvođača,....)

d.     Posredne štete nastale nakon preuzimanja vozila, usled nemara klijenta (štete za koje je vozač bio obavešten putem upozoravajućih lampica na instrument tabli – žute, a posebno crvene lampica, a koje je isti ignorisao i nastavio vožnju i time izazavao veća oštećenja na sistemima vozila,...)

e.     Nepridržavanje  Uputstva za upotrebu i održavanje vozila

f.      Ugradnje delova u vozilo čiju ugradnju proizvođač nije odobrio (npr. neoriginalni rezervni delovi, aftermarket delovi,...)

g.     Ugradnje/promene na vozilu koju koje proizvođač nije odobrio (npr. tuning/čipovanje – softverski/hardverski, kuke za vuču, elektronske/mehaničke zaštite...)

h.     Korišćenje vozila suprotno nameni (u moto sportu, pretovarivanje..)

i.      Upotrebe vozila (podešavanja farova, podešavanja sistema oslanjanja, itd.)

4.     Pravila za vršenje reklamacije / otklanjanje nedostataka:


a.     Nalogodavac je, u slučaju reklamacije, a pre otklanjanja iste dužan da u što kraćem roku obavesti izvršioca o nastanku reklamacije i istu je dužan da otkloni kod izvršioca radova; u izuzetnim slučajevima reklamacija može da se otkloni i u drugom ovlašćenom servisu ali uz saglasnost izvršioca.

b.     Reklamacija (bilo opravdana ili neopravdana) se vrši pismeno putem otvaranjem radnog naloga. U slučaju telefonske prijave izvršilac radova je dužan da istu ubeleži u sisteme servisa i izda pismenu potvrdu nalogodavcu o prijemu prijave – putem elektronske pošte ili SMS;

c.     Za vršenje usluge po garancijskom zahtevu, nalogodavac na vlastiti trošak i rizik dovozi vozilo na popravak u servis izvršioca radova. Ukoliko dovoženje nije moguće ili nije u skladu sa servisnim uputstvom proizvođača, o tome treba obavestiti pružaoca usluge mobilne garancije koji će obezbediti prebacivanje vozila do najbližeg ovlašćenog servisa za odgovarajuću marku vozila ili izvršioca radova; u gore navedenom slučaju, nalogodavac je dužan da zahteva da se u radni nalog ovlašćenog servisa kod koga se otklanja nedostatak, unese napomena da se radi o otklanjanju nedostatka izvršioca radova i da se tom prilikom skinuti/izgrađeni delovi u određenom roku stave na raspolaganje izvršiocu radova; izvršilac radova je obavezan da nadoknadi nastale, opravdane troškove popravke nalogodavcu;

d.     Zamenjeni delovi postaju svojina izvršioca radova;

e.     Posredne štete nastale kao posledica reklamacije (npr. gubici nastali zbog neraspoloživosti vozila i sl.) se ne nadoknađuju klijentu.

f.      Troškove otklanjanja reklamacija obavljenih u drugim servisima se ne pokrivaju

g.     Za delove ugrađene u cilju uklanjanja nedostataka nalogodavac može da ostvari svoja prava na reklamaciju u skladu sa važećim propisima


XI.           Naknada štete

1.     Isključuje se odgovornost izvršioca radova za nadoknadu štete, odnosno oštećenja vozila/sistema na vozilu, a koje su nastale u slučajevima više sile i bez krivice izvršioca naloga.

2.     Izvršilac radova odgovara za sve štete koje je on prouzrokovao nestručnim izvođenjem radova popravke u samoj radinici, ukoliko su te štete nastale na samom predmetu naloga. Za sve ostale štete, uključujući i posredne  štete ili štete nastale povredom ugovora, Izvršilac radova ne odgovara.

3.     Izvršilac radova nije u obavezi da pokriva posredne štete usled produženjem roka izvršenja po radnom nalogu (nedostatak dela, specijalnog alata,..).

4.     Izvršilac radova ne odgovara za štete nastale na vozilu, koje je napustilo radionicu, a usled korisnikovog nepridržavanja uputstva za korišćenje vozila/ ignorisanja upozoravajućih lampica na instrument tabli.

5.     Isključuje se odgovornost izvršioca radova za sve predmete koji se nalaze u vozilu, a ne pripadaju konstrukciji vozila, osim ako ih ovaj nije izričito primio na čuvanje.

6.     Nalogodavac je dužan da nadoknadi troškove radne snage i materijala izvršiocu radova usled samovoljnog prekida radova i preuzimanja vozila iz radionice.

7.     Bez obzira na krivicu izvršioca radova ne isključuje se njegova odgovornost u skladu sa garancijom u slučaju  namernog prećutkivanja nedostataka, ili rizika nabavke kao i na osnovu zakonskih propisa kojima se reguliše zakon o zaštita potrošača.

8.     Isključuje se lična odgovornost zakonskog zastupnika i zaposlenih kod izvršioca radova za štete koje su izazvane nepažnjom.


XII.          Sudska nadležnost

1.     Ukoliko nije izričito zakonom propisano, ugovorne strane (nalogodavac i izvršiloc radova), ugovaraju mesnu nadležnost suda prema sedištu izvršioca radovaBeograd,

01.02.2022. godine

Prijava na Newsletter

Sa našim newsletterom redovno ćete primati informacije i novosti kao i izbor ekskluzivne ponude vozila!

Uneti podaci nisu validni. Molim vas, pokušajte ponovo.

Molimo odaberite oslovljavanje

Nažalost, došlo je do problema sa registracijom na Newsletter. Pokušajte ponovo kasnije.

checkbox_default

Hvala!

Upravo ste se prijavili za naš Newsletter.

Sie erhalten von uns umgehend eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Bitte bestätigen Sie diesen Link, um Ihre Anmeldung abzuschließen.