Naziv kompanije:
Porsche Beograd Ada
Sedište kompanije:
Radnička 4
RS-11000 Beograd
Pravna forma:
Telefon:
+381 35 30 450
Fax:
+381 35 30 419
E-mail:
Broj registra:
Sudski registar:
DVR broj:
PDV-ID:
Banka:
Bankovni kod:
Broj računa:
IBAN: