Politika zaštite podataka

Zaštita Vaše privatnosti prilikom korišćenja naše web-stranice Porsche Beograd Ada za nas je od velike važnosti. Iz tog razloga u nastavku ovog teksta ćemo Vas podrobno informisati o prikupljanju anonimnih i ličnih podataka. Porsche Beograd Ada se striktno pridržava svih regulativa o zaštiti ličnih podataka. Porsche Beograd Ada zadržava pravo obrade ličnih i anonimnih podataka u granicam dozvoljenim zakonom.

Zaštita podataka

Porsche Beograd Ada je preduzeo određene tehničke i organizacione mere kako bi zaštitio vaše podatke od gubitka, manipulacije ili neautorizovanog pristupa. Ove mere su predmet regularnih provera i stalno se unapređuju i adaptiraju u skladu sa tehnološkim napredkom.

Pravo na pritužbu Povereniku - Lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese pritužbu

Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

ul.Bulevar kralja Aleksandra 15, 11120 Beograd

Telefon +381113408900, e-mail:  [email protected]

ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na pravo ovog lica da pokrene druge postupke upravne ili sudske zaštite.

Kako bi ispunili gore navedene zahteve, biće nam dozvoljeno da zatražimo dodatne informacije koje su neophodne da potvrdimo Vaš identitet. Nakon Vaše identifikacije, odgovorićemo na Vaš zahtev prosleđen u smislu ostvarivanja gore navedenih prava, u roku od najviše mesec dana od dana prijema zahteva.

Za ostvarivanje navedenih prava možete podneti pismenu prijavu (I) putem imejla na adresu: [email protected] ili (II) putem pošte na sledeću adresu: Porsche SCG doo Beograd, Zrenjaninski put broj 9A, 11000 Beograd ili (III) direktnim dostavljanjem u sedište kompanije, na recepciji, na adresi Zrenjaninski put broj 9A, 11000 Beograd.

I na kraju, sa pitanjima u vezi sa informacijama sadržanim u ovoj Politici, možete se obratiti Službeniku za zaštitu podataka koga mi imenujemo, na emejl adresu: [email protected]

Pristupni protokol

Vezano za Vaš pristup sadržaju na ovoj web strani i prilikom svakog otvaranja stranice odn. datoteke, podaci o pristupu tokom povezivanja memorišu se u tzv. datoteci o protokolima. Pojedinačno, o svakom pristupu memorišu se sledeći podaci:

 • IP-adresa računara koji zahteva pristup 
 • datum i vreme pristupa odn. zahteva za pristup 
 • naslov stranice odn. datoteke kojoj se pristupa
 • napomena o tome sa koje strane se pristupilo ovoj stranici
 • pretraživač, uključujući i verziju pretraživača koju korisnik upotrebljava
 • operativni sistem korisnika.

Ove informacije koriste se za statističke potrebe. Ovde se radi isključivo o informacijama koje ne daju nikakve podatke o vama kao ličnosti. Kao pojedinačni korisnik Vi ste anonimni.

Prikupljanje i obrada ličnih podataka

Lični podaci memorišu se samo onda ukoliko ih sami stavite na raspolaganje - npr. u okviru registracije prilikom slanja upita, učešća u nagradnoj igri ili prijave na newsletter - i date odobrenje za njihovu obradu. Ukoliko se za  korišćenje ponuđenih usluga od Vas zahtevaju Vaši lični podaci, isključeno je njihovo dopunjavanje podacima iz protokoliranja preko IP-adrese u svrhe formiranja korisničkog profila.

S obzirom da dopuštenje o korišćenju Vaših podataka u prethodno navedene svrhe, ono može da obuhvati i prenošenje Vaših podataka na (dilerski objekat, servis), finansijske institucije za pružanje usluga (Porsche Leasing), odn. Institute za istraživanje javnog mnjenja, onda Vaši podaci mogu biti prosleđeni tim institucijama. Nadalje, njihovo prosleđivanje trećim licima, kao što su provajderi email listi, kompanije za direktni mailing ili reklamne agencije, se ne vrši.

1.Podaci koje vi ostavljate

Lični podaci se snimaju samo onda ukoliko nam ih sami saopštite i date odobrenje za njihovu obradu, npr. u okviru registracije, prilikom upita, nagradne igre ili prijave na newsletter. Više o ovome u tački 4.

2. Podaci prikupljeni sa naše strane

Kada posetite naš web sajt određeni podaci će biti prikupljeni putem "Kolačića" (Cookie) automatski. Više informacija o "Kolačićima" (Cookie) možete naći posebnom objašnjenju na sledećoj stranici Cookies smernice

3. Partneri

Porsche Beograd Ada ne obrađuje sve prikupljene podatke sam, već koristi podršku profesionalnih partnera:

 • Porsche Informatik GmbH sa sedištem u Salzburgu,
 • twyn group GmbH sa sedištem Welsu,
 • Vivid Planet Software GmbH sa sedištem u Henndorf am Wallersee

koji rade u ime Porsche Austria GmbH & Co OG

Ovi partneri su pažljivo odabrani i preduzimaju određene tehničke i organizacione mere kako bi se Vaši podaci obrađivali u skladu sa zakonom a Vaša prava bila potpuno zaštićena. Partnerima nije dozvoljna upotreba podataka za svoje ili marketinške svrhe kao ni deljenje podataka sa trećim licima.

Dodatno, Porsche Beograd Ada ne prosleđuje nikakve informacije trećim licima poput provajdera mail listi ili kompanijama za direktni mailing.

4. Obrada podataka koje ne zahtevaju eksplicitan pristanak

Opšti kontakt formulari

 • Kontakt formular: prilikom slanja opšteg upita putem formulara, vaši lični podaci (podaci o vozilu, informacije o dileru, ime, adresa, kontakt i poruka) će biti obrađeni.
 • Svrha: adekvatan odgovor na vaš upit
 • Vreme čuvanja: 12  meseci

Prikupljanje i obrada anonimnih podataka

Na ovoj stranici se koristi softver za analizu korišćenja. Analizom tih podataka moguće je da se dođe do dragocenih saznanja o potrebama naših korisnika. Ta saznanja doprinose daljem povećanju kvaliteta ponude. O svakom pristupu snimaju sledeći podaci:

 • anonimni oblik IP adrese računara koji zahteva pristup
 • datum i vreme pristupa odn. zahteva za pristupanje
 • naslov stranice odn. datoteke kojoj se pristupa
 • napomena o tome sa koje strane se pristupilo ovoj stranici
 • pretraživač, uključujući i verziju pretraživača koju korisnik upotrebljava
 • operativni sistem korisnika.

Ove informacije koriste se za statističke potrebe. Ovde se radi isključivo o informacijama koje ne daju nikakve podatke o vama kao ličnosti. Kao pojedinačni korisnik Vi ste anonimni.

S tim u vezi upotrebljavaju se tzv. kolačići (cookies). Kolačići predstavljaju tekstualne podatke koji se snimaju na računaru posetioca vebsajta i na taj način omogućavaju prepoznavanje posetioca na bazi anonimnosti. Više informacija o cookies možete pročitati ovde Cookies smernice

 

 

Januar 2023

Informacije o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti

Ova Informacija se daje u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik RS br.87/2018) (’’Zakon’’).

I. Rukovalac

Mi smo PORSCHE INTER AUTO S DOO BEOGRAD (PALILULA), ulica Zrenjaninski put 9A, 11210 Beograd-Krnjača, matični broj: 20481943, PIB: 105884984 (u daljem tekstu: ’’Rukovalac’’ ili ’’Mi’’).

Rukovalac je lice koje određuje svrhu i način obrade podataka, a u slučaju kada dva ili više rukovaoca zajednički određuju svrhu i način obrade, onda se oni smatraju zajedničkim rukovaocima. Za svrhu obrade „Merenje zadovoljstva kupaca / potencijalnih kupaca“ iz odeljka IV. pored Rukovaoca, kao zajednički rukovalac označen je i Porsche SCG d.o.o. Beograd, ul. Zrenjaninski put 9a, Beograd (Palilula), matični broj 17522060 (u daljem tekstu: „Porsche SCG“). Rukovalac i Porsche SCG skupno su označeni kao „Zajednički rukovaoci“ za konkretnu svrhu obrade. Sve što se u ovoj Informaciji odnosi na Rukovaoca važi i za Zajedničke rukovaoce za konkretnu svrhu obrade.

U ovoj Informaciji objašnjavamo kako, u svojstvu Rukovaoca, prikupljamo, obrađujemo i koristimo Vaše podatke o ličnosti, kao i kako možete da ostvarite prava koja imate kao subjekt podataka. Rukovalac je svestan i razume da je privatnost od velike važnosti za Vas, tako da zaštitu podataka o ličnosti shvatamo veoma ozbiljno.

Ova Informacija, zajedno sa pripadajućim ugovorom i Opštim uslovima, sadrže informacije koje se odnose ili mogu se odnositi na Vas.

II. Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Lice za zaštitu podataka o ličnosti kod Rukovaoca i kod Porsche SCG je: Milica Živković, tel: +381 11 3042407, e-mail: [email protected]

III. Podaci o ličnosti

Vaši podaci o ličnosti koji su predmet obrade u skladu sa ovom Informacijom jesu:

 • Identifikacioni podaci (ime, prezime)
 • Kontakt podaci (adresa, grad i država, kontakt telefon, e-mail adresa)
 • JMBG
 • Pol i obraćanje
 • Broj šasije vozila i broj tablica (za kupce u post prodaji)
 • Kopija identifikacionog dokumenta (lične karte/pasoša)
 • Kopija identifikacionog dokumenta za strance i kopija pasoša (za strana fizička lica)
 • Vozačka dozvola
 • Podaci o transakciji
 • Tehničke informacije o vozilu,
 • Ostale informacije koje nam sami dostavite (npr. zainteresovanost za pojedine marke/modele vozila, Vaša dostupnost za kontakt sa nama, itd.)

IV. Svrhe obrade, Pravni osnov obrade

Vaši podaci o ličnosti se obrađuju u svrhu davanja ponude za zaključenje ugovora, tj. za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora, kao i u svrhe zaključenja i izvršenja ugovora (član 12 stav 1 tačka 2 ZZPL). Za slučaj da je Rukovalac dužan da podatke o ličnosti dostavi nadležnim organima (npr. poreska uprava, ministarstvo unutrašnjih poslova, pravosudni organi, itd.) na njihov zahtev ili u sklopu njihove kontrole ili preduzimanja radnji/izveštavanja prema njima, tada pravni osnov za obradu podataka jeste poštovanje zakonskih i pravnih obaveza Rukovaoca (član 12 stav 1 tačka 3 ZZPL). Vaši podaci o ličnosti se mogu obrađivati i na osnovu Vašeg pristanka (član 12 stav 1 tačka 2 ZZPL), kao i radi ostvarivanja legitimnog interesa Rukovaoca ili treće strane osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili Vaša osnovna prava i slobode (član 12 stav 1 tačka 6 ZZPL). Vaše podatke o ličnosti možemo obrađivati i u sklopu interakcije sa Vama preko našeg vebsajta, odnosno radi davanja adekvatnog odgovora na Vaše upite postavljene preko kontakt formi preko našeg vebsajta.

Detaljan pregled svrha i pravnih osnova obrade dat je u sledećem tekstu:

(Trudimo se da minimizujemo obradu Vaših podataka o ličnosti, tako da konkretni podaci o ličnosti koje prikupljamo i obrađujemo zavise od konkretne svrhe obrade, odnosno pristanka koji ste dobrovoljno dali za određenu svrhu obrade)

Svrha Davanje ponude za kupovinu vozila
Podaci o ličnosti Identifikacioni podaci, Kontakt podaci
Pravni osnov Preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora

Svrha Davanje ponude u domenu post prodaje (servisne usluge, rezervni delovi, oprema)
Podaci o ličnosti Identifikacioni podaci, Kontakt podaci
Pravni osnov Preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora

Svrha Kupovina vozila
Podaci o ličnosti Identifikacioni podaci, Kontakt podaci, JMBG,  Identifikacioni dokument, Pol i obraćanje, Kopija identifikacionog dokumenta (lične karte/pasoša), Kopija identifikacionog dokumenta za strance i kopija pasoša (za strana fizička lica), Podaci o transakciji, Tehničke informacije o vozilu
Pravni osnov Zaključenje i izvršenje ugovora

Svrha Post prodaja (servisne usluge, rezervni delovi, oprema, zamenska vozila)
Podaci o ličnosti Identifikacioni podaci, Kontakt podaci, Broj šasije vozila i broj tablica, Podaci o transakciji, Tehničke informacije o vozilu, vozačka dozvola
Pravni osnov Zaključenje i izvršenje ugovora

Svrha Dobijanje ponuda trećih lica u vezi sa registracijom i osiguranjem vozila, kao i finansiranjem i nabavkom vozila
Podaci o ličnosti Identifikacioni podaci,  JMBG,  Identifikacioni dokument, Kontakt podaci, Podaci o transakciji, Tehničke informacije o vozilu i uslovima kupovine (nabavke)
Pravni osnov Vaš pristanak

Svrha Merenje zadovoljstva kupaca / potencijalnih kupaca (direktno ili preko angažovanih obrađivača-pružalaca ovih usluga) (Zajednički rukovaoci)
Podaci o ličnosti Identifikacioni podaci, Kontakt podaci, Podaci o vozilu
Pravni osnov Vaš pristanak

Svrha Obaveštavanje o marketinškim i promotivnim kampanjama i aktivnostima, i drugim važnim događajima koje Rukovalac organizuje i/ili u   njima učestvuje (direktno ili preko angažovanih obrađivača-pružalaca ovih usluga)
Podaci o ličnosti Identifikacioni podaci, Kontakt podaci, Podaci o vozilu
Pravni osnov Vaš pristanak

Svrha Slanje podsetnika za važne servisne intervale/termine
Podaci o ličnosti Identifikacioni podaci, Kontakt podaci , Podaci o vozilu
Pravni osnov Vaš pristanak

Svrha Organizacija i sprovođenje obaveznih servisnih mera na vozilu
Podaci o ličnosti Identifikacioni podaci, Kontakt podaci , Podaci o vozilu
Pravni osnov Poštovanje zakonskih i pravnih obaveza Prodavca

Svrha Dostavljanje podataka nadležnim organima
Podaci o ličnosti Identifikacioni podaci, JMBG,  Identifikacioni dokument, Kontakt podaci, podaci o transakciji, Tehničke informacije o vozilu
Pravni osnov Poštovanje zakonskih i pravnih obaveza Prodavca

Svrha Odgovaranje na Vaše upite poslatih preko kontakt forme na našem vebsajtu (info materijal modeli; kupovina; finansiranje; termin servisa;
Podaci o ličnosti Identifikacioni podaci, Kontakt podaci; Tehničke informacije o vozilu, Vaša zainteresovanost za marke/modele vozila
Pravni osnov Preduzimanje radnji na Vaš zahtev, kao i naš legitimni interes da obradimo Vaše upite i odgovorimo na njih

Svrha Odgovaranje na Vaše upite poslatih preko kontakt forme na našem vebsajtu (info materijal modeli; kupovina; finansiranje; termin servisa; oprema; ostalo, pohvale i kritike)
Podaci o ličnosti Identifikacioni podaci, Kontakt podaci; Tehničke informacije o vozilu, Vaša zainteresovanost za marke/modele vozila
Pravni osnov Preduzimanje radnji na Vaš zahtev, kao i naš legitimni interes da obradimo Vaše upite i odgovorimo na njih

Svrha Dostavljanje podataka uvozniku vozila Porsche SCG d.o.o. Beograd (matični broj 17522060, Zrenjaninski put 9A, 11210 Beograd-Palilula) i njegovoj majci-kompaniji Porsche Holding Gesellschaft m.b.H. (reg. broj FN 50411 i, Louise-Piёch-Straße 2, Salcburg, Austrija)
Podaci o ličnosti Identifikacioni podaci,  JMBG,  Identifikacioni dokument, Kontakt podaci, Podaci o transakciji, Tehničke informacije o vozilu
Pravni osnov Legitiman interes trećih strana 

U svrhu zaključenja i izvršenja ugovora, neophodno je da dostavite sve podatke koji su potrebni za tu svrhu, kao i one podatke koji se moraju prikupiti u skladu sa propisima. Ukoliko ne dostavite ove podatke, nećemo biti u mogućnosti da zaključimo ili izvršimo ugovor. Za obradu podataka koji nisu neophodni za zaključenje i izvršenje ugovora, niti su neophodni u skladu sa propisima, već se prikupljaju po osnovu pristanka, niste u obavezi da date Vaš pristanak. U svakom slučaju, ukoliko imate bilo kakvu dilemu npr. o tome da li prikupljanje podataka o ličnosti predstavlja zakonsku ili ugovornu obavezu ili je neophodno za zaključenje ugovora, stojimo Vam na raspolaganju za sva potrebna pojašnjenja.

V. Obrađivači i drugi primaoci

Za potrebe ostvarivanja gore navedenih svrha obrade, Rukovalac može dostaviti Vaše podatke o ličnosti obrađivačima sa kojima ima zaključene ugovore o obradi podataka, a koji obrađuju podatke u ime Rukovaoca i postupaju po uputstvima Rukovaoca.

Rukovalac može, na osnovu Vašeg pristanka, dostaviti Vaše podatke o ličnosti privrednim subjektima (agencijama) koje se bave registracijom vozila uključujući i izdavanje polisa osiguranja (auto-odgovornost, kasko). Rukovalac ne kontroliše ove privredne subjekte i nije odgovoran za njihovo prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

Rukovalac može, na osnovu Vašeg pristanka, dostaviti Vaše podatke o ličnosti privrednim subjektima sa kojima sarađuje a koji posluju u oblasti finansijskog sektora (davaoci finansijskog ili operativnog lizinga, banke), sektora osiguranja (zastupnici osiguravajućih kuća, osiguravajuće kuće), a u cilju pripreme ponuda za Vas u domenu njihovih proizvoda i usluga. Rukovalac ne kontroliše ove privredne subjekte i nije odgovoran za njihovo prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

VI. Čuvanje podataka o ličnosti

Vaši podaci o ličnosti se čuvaju samo onoliko dugo koliko je potrebno da ispune svrhe za koje su prikupljeni, odnosno za vreme za koje postoji zakonska obaveza Rukovaoca (npr. u pogledu izvršenja ugovora - 10 godina od završetka finansijske godine u kojoj je zaključen ugovor) ili za vreme koje je potrebno za zasnivanje, vršenje ili odbranu od pravnih zahteva.

Prilikom određivanja perioda čuvanja podataka o ličnosti, Rukovalac uzima u obzir sopstvene zakonske i pravne obaveze, količinu i prirodu podataka o ličnosti, potencijalni rizik od štete od neovlašćene upotrebe ili otkrivanja podataka o ličnosti, svrhe u koje se obrađuju podaci o ličnosti i da li te svrhe mogu postići drugim sredstvima i u skladu sa važećim propisima.

Ukoliko se obrada podataka o ličnosti vrši na osnovu Vašeg pristanka, podaci se čuvaju do opoziva pristanka.

VII. Iznošenje podataka o ličnosti izvan Republike Srbije

Vaši podaci o ličnosti se čuvaju u prostorijama Rukovaoca kao i na serverima u Srbiji, Austriji, Holandiji i Irskoj.

Vaši podaci o ličnosti mogu biti učinjeni dostupnim određenim kategorijama primalaca izvan Republike Srbije, a kako je to navedeno u okviru odeljka IV. i V. gore. S tim u vezi, Rukovalac će se kontinuirano starati da se svaki prenos Vaših podataka o ličnosti izvan Republike Srbije vrši isključivo u skladu sa Zakonom i uz obezbeđivanje primerenog nivoa zaštite koji je jednak nivou koji garantuje Zakon, a što između ostalog podrazumeva iznošenje podataka u one države za koje je utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite  ili obezbeđivanjem odgovarajućih mera zaštite (npr. primena standardnih ugovornih klauzula, odobrenje Poverenika za prenos podataka i slično) u skladu sa Zakonom. Ukoliko želite da se upoznate sa predmetnim merama, možete nas kontaktirati na način opisan u odeljku IX. dole.

VIII. Automatizovano donošenje odluka

Rukovalac ne vrši automatizovano donošenje odluka, a u vezi sa ovom Informacijom o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti.

IX. Vaša prava

Kao lice čiji se podaci obrađuju, imate pravo na obaveštenje o obradi Vaših podataka o ličnosti, pravo pristupa i uvida, pravo na ispravku, pravo na brisanje (pravo na zaborav), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo prigovora na obradu podataka o ličnosti.

Ukoliko želite da koristi neko od navedenih prava, može kontaktirati Rukovaoca telefonom ili putem e-maila (videti odeljak II. gore) ili može poslati dopis na adresu registrovanog sedišta Rukovaoca (videti odeljak I. gore).

Ukoliko se Vaši podaci o ličnosti obrađuju na osnovu prethodnog datog pristanka, imate pravo da opozovete pristanak u svakom trenutku, s tim u vezi možete kontaktirati Rukovaoca na način opisan u prethodnom pasusu. Obrada podataka je nedozvoljena posle opoziva pristanka, s tim da opoziv pristanka ne utiče na zakonitost obrade podataka po osnovu pristanka datog pre njegovog povlačenja.

Ako smatrate da je obrada Vaših podataka o ličnosti vršena suprotno odredbama Zakona, možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd.

U slučaju da imate bilo kakva pitanja u vezi sa Informacijom o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti, možete kontaktirati naše lice za zaštitu podataka o ličnosti, kontakt podaci su dati gore.

X. Cookies (’’Kolačići’’)

Na ovoj stranici se koristi softver za analizu korišćenja. Analizom tih podataka moguće je da se dođe do dragocenih saznanja o potrebama naših korisnika. Ta saznanja doprinose daljem povećanju kvaliteta ponude.

O svakom pristupu snimaju sledeći podaci:

 • anonimni oblik IP adrese računara koji zahteva pristup
 • datum i vreme pristupa odn. zahteva za pristupanje
 • naslov stranice odn. datoteke kojoj se pristupa
 • napomena o tome sa koje strane se pristupilo ovoj stranici
 • pretraživač, uključujući i verziju pretraživača koju korisnik upotrebljava
 • operativni sistem korisnika.

Ove informacije koriste se za statističke potrebe. Ovde se radi isključivo o informacijama koje ne daju nikakve podatke o vama kao ličnosti. Kao pojedinačni korisnik Vi ste anonimni.

S tim u vezi upotrebljavaju se tzv. kolačići (cookies). Kolačići predstavljaju tekstualne podatke koji se snimaju na računaru posetioca vebsajta i na taj način omogućavaju prepoznavanje posetioca na bazi anonimnosti. Više informacija o kolačićima možete pročitati na ovom linku.

Zaštita podataka o ličnosti (prijave za posao)

Vaši podaci o ličnosti će biti pažljivo razmotreni i obrađeni u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik RS br. 87/2018) ("Zakon"). U skladu sa Zakonom dostavljamo Vam ove Informacije.

I  Rukovalac

Mi smo PORSCHE INTER AUTO S DOO (PALILULA), ulica Zrenjaninski put 9A, 11210 Beograd, matični broj: 20481943, PIB: 105884984 ( u daljem tekstu: „Rukovalac“).

Ovde Vam objašnjavamo kako, u svojstvu Rukovaoca, prikupljamo, obrađujemo i koristimo Vaše podatke o ličnosti, kao i kako možete da ostvarite prava koja imate kao subjekt podataka. Rukovalac je svestan i razume da je privatnost od velike važnosti za Vas, tako da zaštitu podataka o ličnosti shvatamo veoma ozbiljno i Vaši podaci o ličnosti koje ste nam dostavili biće tretirani sa najvećim stepenom poverljivosti.

II  Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Lice za zaštitu podataka o ličnosti kod Rukovaoca je: Milica Živković, tel: + 381 11 3042407, e-mail: [email protected] .

III  Podaci o ličnosti

Vaši podaci o ličnosti koji su predmet obrade su:

 • Ime i prezime;
 • Adresa;
 • Grad i država;
 • Telefon;
 • E-mail adresa;

Rukovalac ne utvrđuje formu CV-a, već je Vi sami određujete. U tom smislu, Rukovalac može doći u posed većeg obima podataka od predstavljenog, Vašom voljom.

IV  Svrha obrade, Pravni osnov obrade i Lica na koja se podaci odnose

Rukovalac obrađuje Vaše podatke o ličnosti za moguće potrebe uspostavljanja i realizacije radnog odnosa, a u kojima Vi kao lice na koje se podaci odnose dobrovoljno učestvujete.

Rukovalac vrši obradu Vaših podataka o ličnosti u cilju preduzimanja radnji na Vaš zahtev, s tim u vezi pravni osnov obrade predstavlja Vaš slobodno dat pristanak.

Lica na koja se podaci odnose su kandidati za posao, koji svoje podatke dostavljaju Rukovaocu slanjem svoje biografije (CV) i motivacionih pisama putem e-mail-a.

V  Obrađivači i drugi primaoci

Rukovalac Vaše podatke o ličnosti ne dostavlja obrađivačima.

VI  Čuvanje podataka o ličnosti

Vaši podaci o ličnosti se čuvaju 6 meseci, a nakon isteka ovog perioda Vaši podaci o ličnosti se brišu.

VII  Iznošenje podataka o ličnosti

Rukovalac Vaše podatke o ličnosti ne iznosi van teritorije Republike Srbije.

VIII  Automatizovano donošenje odluka

Rukovalac ne vrši automatizovano donošenje odluka u vezi sa ovom obradom podataka o ličnosti.

IX  Vaša prava

Kao lice čiji se podaci obrađuju, imate pravo na obaveštenje o obradi Vaših podataka o ličnosti, pravo pristupa i uvida, pravo na ispravku, pravo na brisanje (pravo na zaborav), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo prigovora na obradu podataka o ličnosti.

Ukoliko želite da koristi neko od navedenih prava, može kontaktirati Rukovaoca telefonom ili putem e-maila (videti odeljak II. gore) ili može poslati dopis na adresu registrovanog sedišta Rukovaoca (videti odeljak I. gore).

Ako smatrate da je obrada Vaših podataka o ličnosti vršena suprotno odredbama Zakona, možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd.

U slučaju da imate bilo kakva pitanja u vezi sa ovom Informacijom, možete kontaktirati naše lice za zaštitu podataka o ličnosti, kontakt podaci su dati u odeljku II. gore.

Još jednom Vam se zahvaljujemo na interesovanju za našu kompaniju.

S poštovanjem,

Porsche Inter Auto S d.o.o.

Decembar 2023.

Prijava na Newsletter

Sa našim newsletterom redovno ćete primati informacije i novosti kao i izbor ekskluzivne ponude vozila!

Uneti podaci nisu validni. Molim vas, pokušajte ponovo.

Molimo odaberite oslovljavanje

Nažalost, došlo je do problema sa registracijom na Newsletter. Pokušajte ponovo kasnije.

checkbox_default

Hvala!

Upravo ste se prijavili za naš Newsletter.

Sie erhalten von uns umgehend eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Bitte bestätigen Sie diesen Link, um Ihre Anmeldung abzuschließen.